Конференція

Участь молоді у розвитку місцевої демократії

Радова Тетяна Валентинівна

Вільшанський районний парламент дітей
методист та координатор парламенту

Утвердження української правової держави, розвиток громадянського
суспільства нерозривно пов’язані зі становленням місцевої демократії, яка
повною мірою може реалізуватися лише зі становленням місцевого
самоврядування, розвитком громадської ініціативи на місцевому рівні.
Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого
залучення громадян, в тому числі й молодого покоління, до процесів
формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та
роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій
громадянського суспільства на місцевому рівні. Важливість залучення молоді
до розвитку місцевої демократії, становлення системи місцевого
самоврядування, активної участі у житті громади та місцевих громадських
ініціативах обумовлена такими чинниками:
– молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до вирішення
проблем місцевих громад, сприяти запровадженню новітніх інформаційних,
управлінських технологій у місцевому самоврядуванні;
– молодь є доволі великою групою громадян.
Важливим є врахування її потреб, бачення проблем місцевого розвитку,
що може значною мірою здійснюватися через різні форми її активної участі.
Майбутнє місцевої демократії та сталий розвиток громад значною мірою
залежить від того, наскільки сьогодні молоді фахівці будуть спроможні
сприйняти накопичений управлінський досвід та, враховуючи європейські
стандарти, здійснювати управління процесами місцевого розвитку. У зв’язку
з узятим Україною курсом на запровадження європейських стандартів, у
тому числі і щодо участі громадян в управлінні публічними справами,

важливим є аналіз європейського досвіду забезпечення участі молоді у
розвитку місцевої та регіональної демократії. У Вільшанці, наприклад,
створена молодіжна рада, що складається з обраних однолітками молодих
людей, де участь дітей та молоді у житті суспільства розглядається як один зі
шляхів реалізації прав, закладених у Конвенції про права дитини. Думка
дітей враховується під час прийняття усіх рішень, що їх стосуються,
забезпечується можливість активно, відповідально та у формі, що відповідає
їх можливостям, брати участь у житті суспільства на всіх рівнях – у сім’ї,
громаді, школі та інших закладах. У Вільшанському центрі дитячої та
юнацької творчості на гуртку «Основи учнівського самоврядування» навчаю
дітей бути відповідальними громадянами, заохочую їх інтерес до суспільного
життя та постійно беремо участь в імітаційній грі М18 (цього року ми
обирали місцеву владу). Діти і молодь, молодші 18 років (М18), за віком не
мають виборчого права. Підлітки є юними громадянами і мають розуміти,
чому так важливо цікавитися виборами і усвідомлювати цінність власного
голосу. Тому ми постійно беремо участь у проєкті з громадянського
виховання та політичної просвіти «Менші 18 – Ми можемо більше!» та
беремо участь у дитячих Виборах М18.
На сьогодні тісно налагоджена співпраця між вихованцями гуртка та
місцевими структурами. Послідовно приділяю належну увагу тому, аби
участь дітей у житті громади, розвитку місцевої демократії дедалі зростала.
Вивчаємо важливі напрями роботи, як боротьба з насильством та
злочинністю, запобігання дискримінації, сексуальне виховання, правова
освіта. Для досягнення реальної участі молоді у місцевому житті необхідно
розвивати такі механізми, як освіта молоді з питань участі, інформування
молодих громадян, запровадження інформаційних та комунікаційних
технологій, просування молодіжних засобів масової інформації, підтримка
молодіжного волонтерського руху, молодіжних організацій та різноманітних
ініціатив, залучення молоді до діяльності недержавних інституцій. Одним з
успішних прикладів реалізації такої роботи є Вільшанський районний

парламент дітей, де є реальний досвід запровадження механізму участі
молоді у прийнятті рішень. Основні чинники успіху, побудова системи
роботи органів учнівського самоврядування та партнерська взаємодія. Ще
одним важливим завданням зміцненням молодіжного потенціалу є сесії
дитячого парламенту, де розглядаються теми, які стосуються повноважень та
відповідальності депутатів, планування роботи, їхньої ролі у розвитку
громад. Таке навчання значно сприяє підвищенню розумового рівня
підлітків, і одним із головних завдань якої є, у майбутньому, формування
нової високопрофесійної еліти державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування. Основними завданнями є: надання методичної,
інформаційної підтримки підліткам, її підготовка та залучення до подальшої
роботи на державній службі та в органах місцевого самоврядування. За
активної участі Парламенту дітей було розроблено багато проєктів для
розвитку та процвітання громади, створено умови для успішного процвітання
громади, які активно та ефективно розв’язують проблеми молоді. Підлітки
реально опікуються проблемами громади й достатньо ефективно залучають
дорослих до їх розв’язання, зокрема, на місцевому рівні. Мета Парламенту є
– підвищити рівень політичної освіти та створити практичні умови засвоєння
основ демократичних політичних стандартів для молодих активістів та
молодіжних організацій на місцевому рівні.
Отже, підсумовуючи, варто зазначити, щоб активізувати вплив молоді,
молодіжних об’єднань на розвиток місцевої демократії, необхідно посилити
роботу в таких напрямах. Подальший розвиток спільних програм молодіжних
об’єднань та органів місцевого самоврядування, які спрямовані на залучення
молоді до роботи в представницьких (місцевих радах) та виконавчих
структурах місцевого самоврядування, створення необхідних умов для
професійного зростання молодих депутатів та посадових осіб місцевого
самоврядування. Важливим також є зміцнення громадських професійних
об’єднань молодих депутатів, молодих посадових осіб місцевого
самоврядування у напрямі розширення сфери їхньої діяльності, залучення

позитивного іноземного досвіду тощо. Задля розвитку молодіжних
громадських об’єднань на місцевому рівні вкрай необхідно зміцнити їхню
ресурсну базу, зокрема, запровадити практику надання фінансової підтримки
з боку місцевих органів влади (на конкурсній основі), втілити систему
соціального замовлення. Аби підвищити електоральну активність молоді,
необхідно впроваджувати дієві заходи, спрямовані на правову просвіту
молоді як учасника виборчого процесу, роз’яснювати їй необхідність участі у
голосуванні на місцевих виборах. Також потрібно активніше залучати
молодих людей до організації виборів – роботи у складі виборчих комісій,
офіційному спостереженні тощо. Також реальній участі молоді в ухваленні
рішень на місцевому рівні сприятиме подальше запровадження
систематичних громадських слухань із проблем, які прямо або
опосередковано стосуються молоді.

Для нашої молоді - це хороший шанс навчитись чомусь і бути відповідальним за себе та свуою країну.

Хочете бути успішними - вчіться!❤️

Хочете бути успішними - вчіться!!!❤️