Конференція

Опозиційна молодь. Широкі зміни. Бажане майбутнє

       Саме такою зараз навколишні  бачать молодь . Сучасна молодь - це ініціативні  впевнені в собі люди , які вбачають в своїх діях , зміну майбутнього на краще   

 

 • Допомога дітей у місцевому самоврядуванні

Стаття 5 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” наголошує:

 

 1. З урахуванням основних засад та принципів з охорони дитинства та вимог щодо недискримінації, орган місцевого самоврядування має створити належні умови та забезпечити будь-якій дитині, здатній сформулювати свої власні погляди, право самостійно або у групі дітей вільно виражати свої погляди з усіх питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування в Україні, які на думку дитини (груп дітей), стосуються її (їх).

     Орган місцевого самоврядування має приділяти належну увагу усім поглядам дитини та/або груп дітей з питань місцевого самоврядування відповідно до їх віку і зрілості та створювати умови для широкого та системного залучення дітей і молоді до вирішення питань місцевого значення.

      Право дитини на участь у місцевому самоврядуванні у формах, які передбачають прийняття безпосередньо територіальною громадою (частиною територіальної громади, територіальними громадами району чи області) рішень, обов’язкових до виконання,  може обмежуватись за ознакою віку у випадках, передбачених Конституцією України. Однак це не перешкоджає дитині та/або групі дітей публічно висловлювати свої погляди із відповідного питання, та не позбавляє орган місцевого самоврядування обов’язку із належною повагою розглянути цю позицію та урахувати її у своїй діяльності адекватно до її обґрунтованості.

      Дитина або група дітей мають бути поінформовані органом місцевого самоврядування про результати розгляду порушеного ними питання та отримати пояснення про те, яким чином ураховано її (їхні) погляди.

 1. Органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад та посадові особи місцевого самоврядування сприяють залученню молоді у вирішення питань місцевого значення, створюють у будь-яких не заборонених законодавством формах додаткові інструменти для залучення молоді до участі у місцевому самоврядуванні на місцевому та регіональному рівнях, їхній соціальній та суспільній інтеграції (молодіжні ради, молодіжні простори, хаби тощо).

Будь-який нормативний акт органу місцевого самоврядування, що визначає загальні умови та порядок залучення громадян у суспільне життя, має передбачати механізми широкого залучення молодих людей до вирішення питань місцевого значення. Принципи та різні форми безпосередньої участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні, застосовуються до всіх молодих людей без дискримінації. Для того, щоб досягти цього, особлива увага повинна приділятися стимулюванню участі в місцевому і регіональному житті молодих людей з неблагополучних верств суспільства і з етнічних, національних, соціальних, сексуальних, культурних, релігійних та мовних меншин.

Органи місцевого самоврядування відповідного рівня сприяють вирішенню питань про надання суб’єктам молодіжної роботи на пільгових умовах у користування приміщень під місцеві молодіжні центри та молодіжні простори, необхідних для здійснення молодіжної роботи, а також – утворенню підприємств, установ та організацій у молодіжній сфері, створюють на місцевому рівні умови для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, підвищення рівня її самостійності, спроможності та активної участі в суспільному житті 

 • Мотивація дітьми органів самоврядування

Кожна людина має свої інтереси та потреби, цінності, у задоволені яких полягає зміст людського життя.

Мотивація - це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання особи до дієвості, спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації.

Теоретичний аналіз різноманітних моделей мотивації показав як позитивні, так і негативні аспекти їх використання, і це природній процес, оскільки в теорії і практиці керівництва немає ідеальної моделі стимулювання, яка відповідала б різноманітним потребам індивідів.

Я як представник від  Долинського РПД хочу сказати ,що наш парламент часто влаштовує зустрічі з органами місцевого самоврядування , на яких відверто і прямолінійно обговорюємо проблеми і питання , які виникли за деякий період роботи , майбутні плани . Таким чином активи Долинської  молоді “підставляють своє плече” і допомагають органам місцевого самоврядування, так само як представники міської влади нам .

 • Освіта молоді та тісна співпраця з органами влади

Молодіжна політика з перших років незалежності України стала одним з найважливіших напрямів діяльності органів державної влади. 

Для вирішення питань фізичного і культурного розвитку, освіти, забезпечення житлом молоді прийняті та виконуються програма підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444, Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002—2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від  29 липня 2002 р. № 1089, Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594, та інші акти.

Молодь (громадяни віком від 14 до 35 років) як соціально-демографічна група населення перебуває в центрі політичних, економічних і соціальних подій.

Однак існує багато проблем, пов’язаних насамперед з низьким рівнем  громадянської свідомості, активності та правової культури молоді, формуванням та розвитком особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, що зумовлює необхідність підготовки і прийняття Верховною Радою України Загальнодержавної цільової соціальної програми “Молодь України” .

1.Аналіз причин виникнення проблеми .

Основними причинами виникнення проблеми є:

 • низький рівень громадянської свідомості молоді;
 • відсутність системи формування ціннісних орієнтацій;
 • низький рівень поінформованості молоді з питань участі в усіх сферах суспільного життя, процесі формування і реалізації державної молодіжної політики;

Причини виникнення проблеми свідчать про її політичний і соціально-економічний характер, що тісно пов’язано з розвитком суспільних відносин у державі.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом виконання Програми із залученням коштів державного бюджету, грантів міжнародних організацій та за умови співпраці з громадськими організаціями

Існує два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає здійснення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування профілактичних, культурно-просвітницьких, інформаційних та інших заходів .

Це дасть змогу певною мірою забезпечити контроль та звітність перед державою і громадськістю щодо ефективності проведених заходів, які спрямовані на розв’язання проблем молоді.

Проте такий варіант не може бути достатньо ефективним, оскільки він потребує значних бюджетних коштів.

Другий варіант (оптимальний) передбачає тісну співпрацю органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськими і благодійними організаціями у розв’язанні проблем молоді відповідно до законодавства.

Досвід Німеччини, Польщі, Франції свідчить, що саме активна співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями сприяє успішній реалізації молодіжної політики в цих державах.

2.Шляхи і способи розв’язання проблеми:

 • удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної молодіжної політики; 
 • сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді;
 • налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;
 • розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти;

                      Молодь - це наш подих в майбутнє

Молодь- це наша гордість і надія 

                                               Молодь - це рух, дія і життя

Скажіть, будь ласка, які ваші дитячі ініціативи були реалізовані вашими місцевими органами влади та самоврядування?

Який відсток молоді залучений до громадських організацій та органів влади в України та у Вашому районі зокрема? Не володієте цими даними?