Конференція

Залучення молоді до розвитку місцевої демократії, становлення системи місцевого самоврядування

Ланецька Ірина,
Моторна Анастасія,
Шандра Марія,
Олександрійський міський парламент дітей

Важливість залучення молоді до розвитку місцевої демократії, становлення
системи місцевого самоврядування, активної участі у житті громади та
місцевих громадських ініціативах обумовлена такими чинниками:
– молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до вирішення
проблем місцевих громад, сприяти запровадженню новітніх інформаційних,
управлінських технологій у місцевому самоврядуванні;
– молодь є доволі великою групою громадян. На сьогодні в Україні молодь
віком від 14 до 28 років становить близько 11 мільйонів осіб. Тому важливим є
врахування її потреб, бачення проблем місцевого розвитку, що може значною
мірою здійснюватися через різні форми її активної участі;
– майбутнє місцевої демократії та сталий розвиток громад значною мірою
залежить від того, наскільки сьогодні молоді фахівці будуть спроможні
сприйняти накопичений управлінський досвід та, враховуючи європейські
стандарти, здійснювати управління процесами місцевого розвитку;
– подальший розвиток спільних програм молодіжних об’єднань та органів
місцевого самоврядування, які спрямовані на залучення молоді до роботи в
представницьких (місцевих радах) та виконавчих структурах місцевого
самоврядування, створення необхідних умов для професійного зростання
молодих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування. Важливим
також є зміцнення громадських професійних об’єднань молодих депутатів,
молодих посадових осіб місцевого самоврядування у напрямі розширення
сфери їхньої діяльності, залучення позитивного іноземного досвіду тощо.
Для молодіжних громадських об’єднань на місцевому рівні вкрай необхідно
зміцнити їхню ресурсну базу, зокрема, запровадити практику надання
фінансової підтримки з боку місцевих органів влади (на конкурсній основі),
втілити систему соціального замовлення. А також важливим чинником
розвитку партії є актив на участь у ній молоді, то місцевим партійним лідерам
потрібно сприяти створенню молодіжних клубів прибічників партії. При цьому
партійцям, окрім ідеологічних питань, варто роз’яснювати молоді можливості,
які відкриває для них така участь, а саме:
- спілкуватися з тими, хто ухвалює рішення; розширення своїх політичних
знань; можливість зустрічей з однодумцями. Добрим прикладом є діяльність
Республіканської партії США, яка стимулює створення клубів молодих
республіканців та розробляє для цього не обхідні просвітницькі матеріали, які
дають змогу молодій людині зрозуміти своє місце в місцевому партійному
осередку;
– аби підвищити електоральну активність молоді, необхідно впроваджувати
дієві заходи, спрямовані на правову просвіту молоді як учасника виборчого
процесу, роз’яснювати їй необхідність участі у голосуванні на місцевих

виборах. Також потрібно активніше залучати молодих людей до організації
виборів, роботи у складі виборчих комісій, офіційному спостереженні тощо;
– для продовження розвитку структур співпраці молоді з органами місцевого
самоврядування на кшталт молодіжних парламентів, муніципалітетів, рад,
необхідним є становлення договірної форми взаємодії, коли співпраця
базується на чітко визначених принципах та процедурах, які закріплюються
відповідною угодою між молодіжною структурою та органом місцевого
самоврядування. Також реальній участі молоді в ухваленні рішень на
місцевому рівні сприятиме подальше запровадження систематичних
громадських слухань із проблем, які прямо або опосередковано стосуються
молоді.
Найважливішим є те, що депутати молодіжних парламентів мають
можливість з самого початку зрозуміти всю систему місцевого самоврядування,
також можуть бачити на прикладі успішних людей їхню історію досягнень,
знаходити нових друзів; бути в курсі подій, що відбуваються у сучасному світі;
рости та розвиватися духовно, виховувати у собі високі моральні цінності,
розвивати навички роботи в команді, спілкуватися з однодумцями.
Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, ми можемо зробити такі висновки:
- розробка і впровадження національних молодіжних політик є актуальним та
важливим стратегічним завданням для більшості країн світу;
- роль національної політики з питань молоді забезпечує всеосяжну концепцію
для всіх програм і заходів стосовно молоді в одній країні. Таким чином, у будь-
якій стратегії увага приділяється некомерційному сектору, який є сполучною
ланкою між владою та молоддю, що робить можливим реалізацію інноваційних
можливостей молоді;
- загальною тенденцією розвитку молодіжної політики в ЄС є перехід від
допомоги окремим найбільш вразливим категоріям молоді до соціальних
програм, що охоплюють більшість молодих людей. Така переорієнтація
обумовлена приходом до влади соціал-демократичних урядів, які висунули і
розвинули ідею про визнання відповідальності держави за інтеграцією всієї
молоді в суспільство;
- у суспільних відносинах молоді люди, як і будь-який член суспільства,
одночасно постають як об’єктом (коли прагнуть належати до певного соціуму),
так і суб’єктом (коли прагнуть активно взаємодіяти із соціумом, змінюючи
його відповідне до власних потреб, уявлень). Саме ця особливість має бути
врахована в державному управлінні під час розробки й провадження державної
молодіжної політики, зокрема, молодь має активно залучатися до цих процесів,
не бути тільки об’єктом у цих суспільних відносинах;
- національна модель молодіжної політики України має враховувати сучасні
світові тенденції. Зокрема, посилення спроби інтеграції в європейську програму
молодіжної політики третіх країн, у тому числі й України, буде вимагати
розробки власного підходу до розвитку співпраці та взаємодії у сфері
молодіжної політики як на національному, так і на міжнародному рівнях.
На наш погляд, подальші розвитки у цій сфері будуть проводитись у
кількох напрямах, а саме: євроінтеграційному (адаптації та імплементації
європейських норм і стандартів у національній моделі); розширенні ролі
громадських організацій; створенні нових комунікаційних моделей між

органами влади та ОМС із міжнародними неурядовими організаціями, що
працюють із молоддю; створенні умов для налагодження діалогу із молоддю на
всіх управлінських рівнях в Україні та її активного залучення до розробки і
впровадження національної молодіжної політики.
Наша особиста думка, що такий досвід є дуже цінним та важливим у житті
кожного з нас. Розуміючи цю систему з самого початку, досягнувши
дієздатного віку, ми зможемо зробити правильний вибір для того, щоб наша
країна досягла успіху у всіх сферах своєї діяльності.

Так,я погоджуюсь з автором статті ,що молодь становить ,на даний момент, велике значення у розвитку демократії. Чим більше друзів,тим більше нових ідей та дій з сторони молоді.Адже саме зараз ми вступаємо у світ нових відкриттів ,та саме ми ,будемо його.

А який, на вашу думки, відсоток молоді у віці 14-28 років виявляє бажання брати участь у громадській діяльності, просувати власні ідеї та брати участь у місцевому самоврядуванні?

Які права і обов'язки має недієздатна особа віком від 14 до 18 років в участі місцевого самоврядування?